Facebook 2.0.701

Facebook 2.0.701

"Sustain, Version unknown" – Shareware – Android
4 Stars User Rating

Tổng quan

Facebook là một Shareware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi "Sustain, Version unknown".

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 8.357 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Facebook là 2.0.701, phát hành vào ngày 12/06/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/05/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 2.0.701, được sử dụng bởi 64 % trong tất cả các cài đặt.

Facebook đã chạy trên hệ điều hành sau: Android.

Người sử dụng của Facebook đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Facebook!

Cài đặt

người sử dụng 8.357 UpdateStar có Facebook cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản